Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Ons onderwijs

Onderwijs op CBS Rehoboth

Ons onderwijs gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van dezelfde leeftijd ongeveer hetzelfde doen. Uiteraard houden we rekening met individuele verschillen.

We proberen vanaf groep 3 homogene groepen samen te stellen. Soms moeten we kiezen voor combinatiegroepen. Dit is afhankelijk van de beschikbare leerkrachten of de leerlingenaantallen.

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier of op hetzelfde tempo. Daarom komen we tegemoet aan individuele verschillen. Dit doen we door middel van differentiatie naar niveau en tempo. Dit geldt met name voor de vakgebieden rekenen, lezen en taal.

Alle kinderen krijgen de noodzakelijke basisstof en kinderen die meer aankunnen krijgen extra stof. Het kan ook voorkomen dat een leerling met een individuele leerlijn werkt.

De Rehoboth richt zich op: 

  • De verstandelijke ontwikkeling van het kind. 
  • De emotionele ontwikkeling. 
  • De ontwikkeling van de creativiteit. 
  • De godsdienstige vorming. 
  • Het verwerven van noodzakelijke kennis en sociale vaardigheden. 
  • Het bevorderen van de zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling.


Hoe we werken

Wij geven onderwijs door het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we werken met jaargroepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas.
Door het invoeren van nieuwe methoden en werkwijzen is er echter steeds meer aandacht gekomen voor differentiatie en onderwijs op niveau. Zo kunnen we meer tegemoet komen aan de individuele mogelijkheden van ieder kind. Wij geven dit vorm door te werken met groepsplannen. Daarbij staat opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken centraal. In de praktijk kan het voorkomen dat kinderen een zogenaamde tweede leerweg volgen. Dat is een individueel programma. 

Burgerschap

We gaan ervan uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Op de Rehoboth zijn we die samenleving in het klein. De school is daardoor een goede oefenplaats. Op school stimuleren we een kind om voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. 

Vernieuwing van ons onderwijs 

Op onze school zijn we de laatste jaren bezig met het vernieuwen van ons onderwijs. Zo wordt er in alle groepen aandacht besteed aan Zelfstandig Werken en Effectieve Directe Instructie. Leerlingen leren hiermee zelfstandig problemen oplossen. Bovendien geeft het leerkrachten de kans individuele leerlingen te begeleiden.
Daarnaast maken we steeds meer gebruik van devices, we gebruiken dit als aanvulling in ons onderwijs. 
In de onderbouwgroepen besteden we veel aandacht aan taal- en (voorbereidende) leesontwikkeling. Ook zijn we bewust bezig met aspecten van reken- en wiskundige ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de leerlijnen uit ParnasSys.